Дружество за умствено и психически увредени лица

Дружество за умствено и психически увредени лица - ДУПУЛ, гр. Дряново е основано през месец май 1997 г., като клон на Българска асоциация за за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).
Дружеството има богат опит в социалната сфера, организира и управлява три социални услуги в общността, които са делегирани от държавата дейности: Дневен център за деца и възрастни с увреждания и две Защитени жилища.

Капацитет:

Дневен център - 50 деца и лица с увреждания;

"Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" I, с капацитет 8 лица (от 2018 г. капацитетът ни е увеличен от 6 на 8 лица с умствена изостаналост);

"Защитено жилища за лица с умствена изостаналост"II, капацитет 8 лица (4 мъже и 4 жени с умствена изостаналост)

Центрове и бази

База в гр. Дряново - галерия

Защитени жилища 1 и 2
с. Царева Ливада - галерия

Пълна информация в PDF формат можете да изтеглите от ТУК

Проект „Подкрепа за трудова реализация на лица с интелектуални затруднения настанени в защитени жилища“

На 21.05.2020 год. СДРУЖЕНИЕ "ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА" сключи административен договор BG05M9OP001-0010 по процедура BG05M9OP001-2.082 “Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за проект „Подкрепа за трудова реализация на лица с интелектуални затруднения настанени в защитени жилища“, финансиран с помощта на Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Проектът ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС No 28/19.01.2018 г.


Стойност на бюджета в лева: Общо 391 165.99
Финансиране от ЕСЕСФ: 332 491.09
Национално финансиране: 58 674.90