Процедури по настаняване

Доставчикът на социални услуги сключва договор с потребителя, уреждайки правата и задълженията на всяка от страните.

В договора са описани процедурите по оплаквания и жалби от страна на клиентите.

Ползвателите на социални услуги и техните роднини/настойници имат право да бъдат изслушвани.

Доставчикът определя лице, което ще изслушва оплаквания и ще приема жалби, като се справя с проблемите по неконфронтиращ начин.

Процедурата трябва да е съгласувана и одобрена от двете страни, базираща се на принципите на равноправие.

Ползвателите имат един месец за обжалване на решението на доставчика.

Писмените оплаквания и жалби се разглеждат от независима комисия в рамките на три месеца от подаването им.

Комисията се състои от родители (настойници), спецеалисти и управителя на социалната услуга.

Клиентът или негов представител участва в разглеждането на жалба от комисията.

Комисията се състои от не повече от пет члена. Решенията на комисията се връчват в писмен вид на двете страни.