Условия и правила за ползване

Лицата, желаещи да ползват социалните услуги, подават писмена молба до Дирекция "Социално подпомагане" - Севлиево. Необходимите документи за кандидатстване са:

 • молба - официална заявка за ползване на социална услуга, подадена от родител, настойник / попечител.;
 • декларация по образец;
 • експертно решение на ТЕЛК или ЛКК;
 • личен амбулаторен картон;
 • копие от документ за самоличност;
 • медицинско удостоверение от личен лекар за общо здравословно състояние;
 • медицинско удостоверение от психиатър за психичното състояние;
 • документ за поставяне под запрещение - ако има такъв;
 • две снимки;
 • документ за размер на доход (пенсия);


При постъпване в Дневен център или Защитено жилище се представят:

 • медицинска бележка, че лицето не е в контакт със заразно болни;
 • медицинска бележка с резултат от изследване за чревни паразити.